FANDOM


Là một nhóm dũng sĩ ngủ say trong Power Stone và được nhóm Suite Precure đánh thức.

Những Dũng Sĩ Đã Được Đánh Thức Sửa đổi

Dran

Advenger

Jet Silver

Star Silver

Drill Silver

Sora Kage

Dạng Hợp Thể Sửa đổi

Goldran

Sky Goldran

Silverion

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.